Lưới mắt cáo – Lưới bén hình thoi thép dập từ tấm nguyên